This section allows you to express views, opinions and visions in writing. Unlike applications, letters are not examined under the official procedure.

Your official request or application to the Government is henceforth subject to transparent procedures. Our website informs you as to which agency or official is currently in charge of your hand-delivered or mailed request or application.

Search

Subscribe for the News


Official e-mail

(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)
iGov.am iPhone/iPad application

Hotline

Person responsible for freedom of information

+374 (10) 527-000

e-Governance

“Hraparakum” TV series

 “Hraparakum” treats of the country’s economic agenda. Video interviews, expert opinions and explanations of hottest topics. The talk show focuses on topical issues giving them a thorough coverage. It is aired on Armenia’s Public TV every Friday at 20.15 pm.

 We can also be reached on the web at youtube.com/hraparakum, (the show has its own blog -hraparakum.livejournal.com), where your comments and proposals are welcome. “Hraparakum” is produced by Alina Khudoyan, Armenuhi Minasyan, Karine Hunanyan Alexander Abrahamyan, Vardan Manrikyan, Arthur Gevorgyan and Gevorg Galstyan.

Alina Khudoyan - Tracing down the government’s programs, identifying the shortcomings of government agencies, seeing how far-reaching and effective the reforms are in fact: all this is blended with a journalistic touch to have a new publication - this is our main task: the result is “Hraparakum” TV show, that is a glance from the public square where the government building is located. Our documentary series provides that the most pressing problems faced by society may be seen from here. By exposing them our team often gets the solutions. This is perhaps the most important achievement in our work.

 

Karine Hunanyan – At first, the idea of being a State agency news reporter seemed too boring to me: official news and no journalistic enthusiasm. I got the job with the only desire of earning money. But from the very first TV program I realized my mistake… Every member of the team of Hraparakum had the possibility of making display of their skills and appearing various situations. Now the financial motivation matters the least. Working here has become my hobby: Active team, actual themes, topical issues, working atmosphere which his truly hot in Hraparakum.

 

Armenuhi Minasyan - State programs, figures, laws, reforms – “painful” or “with no pain”... Our program is no short of such topics. I am pleased with my work because I am working on a project where each one of us feels bound by the same creative imperative, namely to be impartial. Our documentary first and foremost focuses on ordinary citizens with their anguish or pleasure, their expectations from the government, and only after that we turn to public officials who comment on matters of topical interest… We are trying to make all-round and unbiased presentations in an effort to send the right signals to the audience, leaving up to the TV viewer the task of weighing the pros and cons of those transformations taking place in public life…

 

 

Friday, 1 July 2016
Էներգախնայողության ծրագիրը ամփոփում է արդյունքները

Friday, 1 July 2016
Արևային մեծ կայաններ Հայաստանում՝ 2017-ից

Friday, 24 June 2016
ՊԵԿ-ի թիրախում խոշոր խանութներն են

Friday, 24 June 2016
Ընտանեկան բիզնեսը չի հարկվում

Friday, 24 June 2016
Հարկային արտոնությունները սահմանամերձում գործում են

Friday, 17 June 2016
Հալեպաբույր ուտեստներ. սիրիահայ Քիլիսլյանների բիզնեսը Երևանում

Friday, 17 June 2016
Պաշտոնական գործուղումներ՝ միայն էկոնոմ դասով

Friday, 17 June 2016
Ժամանակավոր «հարված» գործազրկությանը

Friday, 10 June 2016
Պետությունը ոռոգման ոլորտը սուբսիդավորում է 4 մլրդ դրամի չափով

Friday, 10 June 2016
Սևանում մեկնարկել են ամենամյա մաքրման աշխատանքները

Friday, 3 June 2016
Սիրիահայ կաղապարագործները սպասում են պատվերների

Friday, 3 June 2016
Բոնուսային ծրագիր երիտասարդ գիտաշխատողների համար

Friday, 3 June 2016
Թաքստոցները կապահովեն սահմանամերձ բնակչության անվտանգությունը

Friday, 27 May 2016
Արտադրված է Հայաստանում. սիրիահայ կոշկագործները սկսել են արտահանել

Friday, 27 May 2016
Սիրիահայ գործարարները կհամախմբվեն «Արդյունաբերական գոտում»