This section allows you to express views, opinions and visions in writing. Unlike applications, letters are not examined under the official procedure.

Your official request or application to the Government is henceforth subject to transparent procedures. Our website informs you as to which agency or official is currently in charge of your hand-delivered or mailed request or application.

Search

azdararir

iGov.am iPhone/iPad application

Hotline

Person responsible for freedom of information
Person responsible for internal and external warning

1-17 (calls are free of charge)

+374 (10) 527-000(for overseas calls)

Official e-mail

(only for notifications sent in www.e-citizen.am system)

e-Governance

“Hraparakum” TV series

Thursday, 16 April 2009
Շինարարություն-պետական երաշխիքներ

Tuesday, 14 April 2009
Հարկային բարեփոխումներ

Thursday, 9 April 2009
Նրանք հաղթահարում են ճգնաժամը

Tuesday, 7 April 2009
Աշխատանքային շուկան և ճգնաժամը

Thursday, 2 April 2009
Հրազդան տոնավաճառում կռիվ է ընկել

Friday, 27 March 2009
Ֆինանսական աջակցություն ՓՄՁ-ներին

Saturday, 21 March 2009
Ինչու~ են աղմկում տաքսիստները