This section allows you to express views, opinions and visions in writing. Unlike applications, letters are not examined under the official procedure.

Your official request or application to the Government is henceforth subject to transparent procedures. Our website informs you as to which agency or official is currently in charge of your hand-delivered or mailed request or application.

Search

iGov.am iPhone/iPad application

Videos

Monday, 31 October 2016
Statement by RA Prime Minister, made at joint session of the RA NA Standing Committees in introducing 2017 State Budget Bill

Wednesday, 26 October 2016
Prime Minister Issues Instructions on Government Program Implementation

Saturday, 22 October 2016
RA Prime Minister Karen Karapetyan’s Interview to TV Companies

Thursday, 6 October 2016
RA Prime Minister Karen Karapetyan’s Statement at Cabinet Meeting

Thursday, 15 September 2016
RA Prime Minister Karen Karapetyan’s Statement at Cabinet Meeting

Thursday, 7 July 2016
Վարչապետը ներկա է գտնվել «Եվրոպական բիզնես հեռանկարները, խոչընդոտները և հնարավորությունները Հայաստանում» համաժողովին

Wednesday, 22 June 2016
Prime Minister attends the “IT outsourcing and investment” international IT conference

Thursday, 2 June 2016
Remarks by Prime Minister Hovik Abrahamyan at Cabinet Sitting 02.06.2016

Thursday, 12 May 2016
Remarks by Prime Minister Hovik Abrahamyan at Cabinet Sitting 12.05.2016

Wednesday, 30 December 2015
Prime Minister Hovik Abrahamyan’s New Year’s Message

Wednesday, 9 December 2015
Remarks Delivered by Prime Minister Hovik Abrahamyan at National Assembly Plenary Session

Friday, 20 November 2015
“My Armenia: Cultural Tourism in Armenia” Program Kicks Off

Tuesday, 10 November 2015
PM Attends World Youth Day-Dated Festive Event

Monday, 2 November 2015
Statement by Hovik Abrahamyan in connection with 2016 RA State Budget Bill Presentation

Friday, 16 October 2015
PM Attends Opening of ArmProd EXPO and Armagroforum